Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučno-istraživački projekti


Akademija nauka i umjetnosti, u okviru ostvarivanja svojih zadataka, organizuje i koordinira istraživanja u svim oblastima nauke i podstiče stvaralaštvo u raznim granama umjetnosti. Ovaj organizovani naučni rad realizuje se u okviru naučnoistraživačkih projekata koje sprovodi Akade-mija u okviru svojih odjeljenja ili u saradnji sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu. Akademija je realizovala više od 40 projekata, od kojih je šest međunarodnih. Projekti su pretežno realizovani u saradnji sa SANU, CANU, MANU i univerzitetima u Ljubljani, Gabrovu, Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu i Banjoj Luci.

Akademija putem svojih organa i naučnoistraživačkih kadrova radi na više naučnoistraživačkih projekata.

Neki od tih projekata su:

 • Enciklopedija Republike Srpske. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske krajem 2007. godine pokrenula je izradu Enciklopedije Republike Srpske, dobivši podršku predsjednika Republike, Narodne skupštine RS i Vlade RS, a prvi korak u pripremi ovog strateškog dokumenta bio je usvajanje Zakona o izradi Enciklopedije („Sl. glasnik RS" broj 38/07). Enciklopedija Republike Srpske, zamišljena kao leksikografsko djelo opšteg tipa, istraživačkim pristupom i naučnom obradom predviđenih odrednica nastojaće da prikaže suštinska pitanja vezana za prošlost i sadašnjost Republike Srpske - duhovno nasljeđe (običaje, obrede, religiju, mentalitet), zatim prožimanje sa kulturama okolnih naroda, prije svega sa kulturama Istoka i Zapada. Obrada leksikografskog sadržaja baziraće se na pouzdanim izvorima, provjerenim činjenicama i u nauci prihvaćenim rezultatima istraživanja. Pisana argumentovano, biće nezaobilazan priručnik sistematizovanog znanja iz raznovrsnih naučnih disciplina, kulture i umjetnosti. Poslužiće širokom krugu korisnika, a prije svega doprinosiće širenju istine o Republici Srpskoj.
 • Energetski potencijal vjetra Republike Srpske. Cilj projekta je određivanje energetskog potencijala vjetra Republike Srpske u obliku Atlasa energetskog potencijala vjetra sa vrijednostima srednje godišnje brzine vjetra i gustine snage na visini.
 • Provodne i optičke karakteristike nanodimenzionih kristalnih uzoraka. Cilj projekta je određivanje bitnih prostorno-energetskih parametara koji redefinišu transportne i optičke karakteristike kristalnih nanofilmova.
 • Savremeni materijali za obnovljive izvore energije i biomedicinu. Projekat se tiče istraživanja nanomaterijala u oblasti obnovljivih izvora energije i biomedicine.
 • Modelovanje specifičnih osobina nanostrukturnih materijala. Projekat se odnosi na dizajniranje struktura sa magnetnim momentom otpornijim na promjenu temperature i na povećanje koncentracije feroelektričih i optičkih pobuđenja.
 • Novi materijali za hemijske izvore električne energije (naučno- tehnička saradnja BiH-Slovenija, 2010-2011). Cilj projekta je pronalaženje novih i jeftinijih ekološko prihvatljivih materijala za energetsku konverziju i skla- dištenje energaje.
 • Reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj. Dvogodišnji projekat koji se bavi tendencijama demografskog razvoja RS, utvrđivanjem, očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog potencijala RS.
 • Istraživanje posttraumatskih prediktora kardiovaskularnih oboljenja kod mladih u RS u poslijeratnom periodu. Istraživanja su usmjerena na populaciju adolescenata koji su u periodu ratnih dešavanja rođeni ili su bili djeca predškolskog uzrasta. Cilj je da se ustanovi da li su kod njih povećani faktori rizika za nastanak ateroskleroze usljed preživljenih psihotrauma. Ukoliko se to ustanovi, potrebno je za tu populaciju provesti posebne mjere prevencije kardiovaskularnih bolesti u smislu njihove redovne kontrole i zdravstveno-vaspitnog rada.
 • Ispitivanje srpskog dijalekatskog kompleksa BiH. Predmet projekta je sveobuhvatno i sistematsko ispitivanje srpskih narodnih govora na prostoru BiH, sa nekoliko tematskih cjelina monografski opisi govora više zona; snimanje govora lica koja su u toku rata napustila svoja ognjišta; preciziranje važnijih dijalekatskih izoggosa; ispitivanje dijalekatske interferencije; rad na srpskom dijalektološkom atlasu; prikupljanje i obrada dijalekatske leksike i onomastička istraživanja.
 • Harmonizacija prava privrednih društava sa pravom Evropske unije. Cilj projekta je ustanoviti usklađenost propisa koja se tiču privrednih društava sa pravom Evropske unije.
 • Pravni aspekti elektronskog poslovanja u RS usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije. Cilj projekta je ustanoviti usklađenost propisa o elektronskom poslovanju RS sa propisima Evropske unije, koja se tiču iste oblasti.
 • Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politički osnov razvoja RS. Cilj projekta je da ukaže na stabilnost i trajnost odredaba Mirovnog sporazuma, kao međunarodnog akta po sistemu „Pacta sund servanda".
 • Građa o prošlosti Bosne. Cilj projekta je prikupljanje, obrada, istraživanje i kritičko izdavanje izvora za srednjovjekovnu prošlost Bosne. Sadašnjem trenutku potrebna je istina ukupne izvorne građe, a ne svojevoljna interpretacija jednostrano odabranih podataka. Kritički objavljene izvore, pored istoričara, koriste istoričari umjetnosti, arheolozi, etnolozi, pravnici, filolozi, kao i istraživači drugih srodnih naučnih disciplina.
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ODJELjENjA PRIRODNO-MATEMATIČKIH I TEHNIČKIH NAUKA
NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ODJELjENjA MEDICINSKIH NAUKA
NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ODJELjENjA DRUŠTVENIH NAUKA
NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ODJELjENjA KNjIŽEVNOSTI I UMJETNOSTI

 Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab