Научно-истраживачки пројекти


Академија наука и умјетности, у оквиру остваривања својих задатака, организује и координира истраживања у свим областима науке и подстиче стваралаштво у разним гранама умјетности. Овај организовани научни рад реализује се у оквиру научноистраживачких пројеката које спроводи Акаде-мија у оквиру својих одјељења или у сарадњи са другим институцијама у земљи и иностранству. Академија је реализовала више од 40 пројеката, од којих је шест међународних. Пројекти су претежно реализовани у сарадњи са САНУ, ЦАНУ, МАНУ и универзитетима у Љубљани, Габрову, Нишу, Београду, Новом Саду, Источном Сарајеву и Бањој Луци.

Академија путем својих органа и научноистраживачких кадрова ради на више научноистраживачких пројеката.

Неки од тих пројеката су:

 • Енциклопедија Републике Српске. Академија наука и умјетности Републике Српске крајем 2007. године покренула је израду Енциклопедије Републике Српске, добивши подршку предсједника Републике, Народне скупштине РС и Владе РС, а први корак у припреми овог стратешког документа био је усвајање Закона о изради Енциклопедије („Сл. гласник РС" број 38/07). Енциклопедија Републике Српске, замишљена као лексикографско дјело општег типа, истраживачким приступом и научном обрадом предвиђених одредница настојаће да прикаже суштинска питања везана за прошлост и садашњост Републике Српске - духовно насљеђе (обичаје, обреде, религију, менталитет), затим прожимање са културама околних народа, прије свега са културама Истока и Запада. Обрада лексикографског садржаја базираће се на поузданим изворима, провјереним чињеницама и у науци прихваћеним резултатима истраживања. Писана аргументовано, биће незаобилазан приручник систематизованог знања из разноврсних научних дисциплина, културе и умјетности. Послужиће широком кругу корисника, а прије свега доприносиће ширењу истине о Републици Српској.
 • Енергетски потенцијал вјетра Републике Српске. Циљ пројекта је одређивање енергетског потенцијала вјетра Републике Српске у облику Атласа енергетског потенцијала вјетра са вриједностима средње годишње брзине вјетра и густине снаге на висини.
 • Проводне и оптичке карактеристике нанодимензионих кристалних узорака. Циљ пројекта је одређивање битних просторно-енергетских параметара који редефинишу транспортне и оптичке карактеристике кристалних нанофилмова.
 • Савремени материјали за обновљиве изворе енергије и биомедицину. Пројекат се тиче истраживања наноматеријала у области обновљивих извора енергије и биомедицине.
 • Моделовање специфичних особина наноструктурних материјала. Пројекат се односи на дизајнирање структура са магнетним моментом отпорнијим на промјену температуре и на повећање концентрације фероелектричих и оптичких побуђења.
 • Нови материјали за хемијске изворе електричне енергије (научно- техничка сарадња БиХ-Словенија, 2010-2011). Циљ пројекта је проналажење нових и јефтинијих еколошко прихватљивих материјала за енергетску конверзију и скла- диштење енергаје.
 • Репродуктивно здравље у Републици Српској. Двогодишњи пројекат који се бави тенденцијама демографског развоја РС, утврђивањем, очувањем и унапређењем репродуктивног потенцијала РС.
 • Истраживање посттрауматских предиктора кардиоваскуларних обољења код младих у РС у послијератном периоду. Истраживања су усмјерена на популацију адолесцената који су у периоду ратних дешавања рођени или су били дјеца предшколског узраста. Циљ је да се установи да ли су код њих повећани фактори ризика за настанак атеросклерозе усљед преживљених психотраума. Уколико се то установи, потребно је за ту популацију провести посебне мјере превенције кардиоваскуларних болести у смислу њихове редовне контроле и здравствено-васпитног рада.
 • Испитивање српског дијалекатског комплекса БиХ. Предмет пројекта је свеобухватно и систематско испитивање српских народних говора на простору БиХ, са неколико тематских цјелина монографски описи говора више зона; снимање говора лица која су у току рата напустила своја огњишта; прецизирање важнијих дијалекатских изоггоса; испитивање дијалекатске интерференције; рад на српском дијалектолошком атласу; прикупљање и обрада дијалекатске лексике и ономастичка истраживања.
 • Хармонизација права привредних друштава са правом Европске уније. Циљ пројекта је установити усклађеност прописа која се тичу привредних друштава са правом Европске уније.
 • Правни аспекти електронског пословања у РС усклађеност са законодавством Европске уније. Циљ пројекта је установити усклађеност прописа о електронском пословању РС са прописима Европске уније, која се тичу исте области.
 • Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја РС. Циљ пројекта је да укаже на стабилност и трајност одредаба Мировног споразума, као међународног акта по систему „Pacta sund servanda".
 • Грађа о прошлости Босне. Циљ пројекта је прикупљање, обрада, истраживање и критичко издавање извора за средњовјековну прошлост Босне. Садашњем тренутку потребна је истина укупне изворне грађе, а не својевољна интерпретација једнострано одабраних података. Критички објављене изворе, поред историчара, користе историчари умјетности, археолози, етнолози, правници, филолози, као и истраживачи других сродних научних дисциплина.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ОДЈЕЉЕЊА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА
НAУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ОДЈЕЉЕЊА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ОДЈЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ОДЈЕЉЕЊА КЊИЖЕВНОСТИ И УМЈЕТНОСТИ

 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб