Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Javne nabavke 2017


POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU HOTELSKIH I UGOSTITELjSKIH USLUGA

Predmet javne nabavke su hotelske i restoranske usluge za akademike i druge učesnike, za vrijeme održavanja sjednica, naučnih skupova, simpozijuma i drugih aktivnosti ANURS-a.

Poziv za dostavljanje ponuda

 

KORIGOVANI PLAN NABAVKI ANURS ZA 2017. GODINU

Do korekcije osnovnog plana nabavki br. 01-324-2/16 od 08. decembra 2016. došlo je na budžetskoj poziciji 412700-Usluge štampe i sa tim povezane usluge, redni broj u planu nabavki 02.7.

Na navedenoj stavci bila je planirana nabavka usluga u iznosu od 49.000 KM, a izvršena je korekcija iznosa na 90.000 KM za štampu drugog toma Enciklopedije Republike Srpske.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab