Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Menadžment Akademije


Akademijski menadžment sačinjava izabrani tim akademika, koji su od članova Akademije prepoznati kao sposobni i odani ljudi ciljevima i zadacima, naučnoj i civilizacijskoj misiji Akademije.

Predsjednik Akademije

je akademik Rajko Kuzmanović, rođen 1. decembra 1931. godine u Čelincu. Doktor je pravnih nauka i profesor Univerziteta u Banjoj Luci, u penziji. Uža naučna oblast - ustavno pravo i uporedni politički sistemi. Za dopisnog Člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. Akademik Kuzmanović objavio je 25 (dvadeset pet) publikacija (knjiga) i više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i drugim publikacijama. Član je ruske kneževske Međunarodne akademije humanističkih nauka i umjetnosti od 2001; Balkanske akademije nauka i kulture od 2006; Svjetske akademije umjetnosti i nauka od 2006; Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2009; Ruske akademije prirodnih nauka od 2010; Kraljevske akademije za ekonomiju i finansije Španije od 2010, i Ukrajinske akademije za visoko obrazovanje od 2012. godine.

Potpredsjednik 

je akademik Vaskrsija Janjić, rođen 30. aprila 1944. u Lamovitoj, Prijedor. Doktor je poljoprivrednih nauka i profesor Univerziteta u Banjoj Luci i naučni savjetnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine u Zemunu, u penziji. Uža naućna oblast - fitofarmacija i herbologija. Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. Objavio je 542 bibliografske jedinice: 41 monografije i knjige, 19 poglavlja u monografijama i knjigama, 252 naučna rada u cjelini u vrhunskim međunarodnim i nacionalnim časopisima časopisima i zbornicima radova i 230 radova u izvodima. Član je Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2007. godine.

Potpredsjednik

je akademik Slobodan Remetić, rođen 3. avgusta 1945. godine u Kovačićima, Kladanj. Profesor Univerziteta u Nišu, u penziji. Doktorirao na Filozofskom fa­k­ul­­te­tu u No­­vom Sadu. Uža naučna oblast - dijalektologija i istorija srpskog jezika. Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog 5. septembra 2008. Direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti (1996-2004). Objavio je oko 200 naučnih i struč­­nih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima.

Generalni sekretar

je akademik Dragoljub Mirjanić, rođen 2. novembra 1954. u Romanovcima, Bosanska Gradiška. Doktor je prirodno-matematičkih nauka (fizika) i profesor Univerziteta u Banjoj Luci. Uža naučna oblast - fizika čvrstog stanja i nanomaterijali. Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. Član je Mreže akademija centralne i istočne Evrope od 1997, Balkanske akademije nauka i kulture od 2001, Rumunske akademije „Ekologica“ od 2002, Ukrajinske akademije za visoko obrazovanje od 2012, Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2014. i Član Balkanskog naučnog centra Ruske akademije prirodnih nauka od 2018. godine. Akademik Mirjanić je objavio 314 naučna rada u domaćim i stranim časopisima, 23 monografije, 30 udžbenika iz fizike i biofizike i 22 stručna rada.

Predsjedništvo sačinjavaju:

 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Slobodan Remetić,
 • akademik Vaskrsija Janjić,
 • akademik Dragoljub Mirjanić,
 • akademik Dragan Danelišan, 
 • akademik Drago Branković,
 • akademik Branko Škundrić,
 • akademik Aleksa Buha i
 • akademik Branko Letić.

U rukovodstvu Akademije, od osnivanja do danas, bili su:

​1. predsjednici Akademije:

 • akademik Petar Mandić,
 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Milan Vasić i
 • akademik Rajko Kuzmanović

2.  potpredsjednici Akademije:

 • akademik Slavko Leovac,
 • akademik Veselin Perić,
 • akademik Boriša Starović,
 • akademik Rajko Kuzmanović,
 • akademik Ljubomir Zuković,
 • akademik Vaskrsija Janjić,
 • akademik Slobodan Remetić

3.  generalni sekretari Akademije:

 • akademik Vojin Komadina,
 • akademik Boriša Starović i
 • akademik Dragoljub Mirjanić.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab