Академија наука и умјетности Републике Српске


Скупштина Академије
Предсједништво
Предсједник Академије
Извршни одбор Предсједништва

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Управљање академијом > Предсједништво
Предсједништво

Предсједништво Академије је извршни орган Скупштине Академије.
Предсједништво Академије сачињавају:
 • предсједник,
 • два потпредсједника,
 • генерални секретар,
 • један члан Предсједништва и
 • секретари одјељења.
Предсједник, потпредсједници, генерални секретар као и секретари одјељења по положају су чланови Предсједништва.


У оквиру својих надлежности Предсједништво:
 • управља цјелокупним радом Академије између засједања Скупштине,
 • утврђује приједлоге програма рада Академије и доставља их Скупштини,
 • доноси годишњи план за одржавање научних скупова и одобрава програме тих скупова,
 • усклађује програме рада одјељења и других тијела Академије и стара се о извршењу програма рада Академије,
 • учествује у усаглашавању програма рада Академије са програмима установа и организација из области науке и културе са којима Академија сарађује,
 • на приједлог Одбора за издавачку дјелатност утврђује издавачки план Академије и прописује услове издавања и ауторске хонораре за издања Академије,
 • сазива Скупштину Академије и подноси јој извјештаје и приједлоге о раду Академије,
 • предлаже избор иностраних чланова Академије,
 • образује и укида одборе, комисије и друга тијела.
 • Ако се ова тијела образују за обављање научног рада или умјетничке дјелатности из надлежности више одјељења, разматра и усваја њихове програме и извјештаје о раду на приједлог матичног одјељења,
 • образује радна тијела Предсједништва за обављање одређених задатака или послова,
 • одлучује о закључивању уговора са институтима којима се уређују односи између Академије и института и начин учешћа Академије у управљању институтом,као и обављање надзора над његовим радом,
 • именује и делегира представнике Академије у органе управљања научних, умјетничких и других организација и у друге органе и тијела,
 • одржава везе са академијама наука, научним и умјетничким установама и организацијама у земљи и иностранству,
 • уређује коришћење архивске грађе у Академији,
 • предлаже Скупштини годишњи финансијски план и завршни рачун,
 • организује међуакадемијску сарадњу,
 • расправља о иницијативама одјељења или група ч ланова Академије,
 • предлаже оснивање научних центара или института,
 • доноси планове међународне и међуакадемијске сарадње,
 • доноси привремени финансијски план и привремени завршни рачун,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата Академије,
 • одлучује, на приједлог одјељења, о путовањима у земљи и иностранству,
 • у складу са законом доноси опште акте из надлежности Академије и подноси одређене опште акте на сагласност Скупштини Академије,
 • именује секретара Академије.
Штампај

2017© btgport.net