Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Komemorativni skup povodom smrti akademika Srboljuba Živanovića

16.01.2024.


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Udruženje Jasenovac – Donja Gradina u utorak, 16. januara 2024. godine u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 12.00 časova će održati komemorativni skup povodom smrti akademika Srboljuba Živanovića, koji je preminuo 1. januara 2024. u Londonu.

Akademik Srboljub Živanović ro­đen je 21. decembra 1933. u Sarajevu. Živio je i radio u Londonu. Gimnaziju je za­vršio u Zemunu (1952), Me­dicinski fakultet u Beogradu (1959), a dok­torsku disertaciju odbranio je na Me­di­cin­skom fak­ultetu u Novom Sadu (1964). Us­av­r­ša­vao se u Be­ču, Briselu i Londonu (kao sti­pen­dis­ta Bri­­t­an­skog savjeta). Kao re­dov­ni profesor, radio je na medi­cin­skim fak­ul­te­tima Univerziteta Papue No­ve Gvineje i Uni­ver­zi­te­ta u Harareu (Zim­bab­ve). Objavio je preko 150 naučnih i stručnih radova i 27 knjiga.

U okviru višedecenijskog naučnog rada obavljao je terenska is­tra­ži­va­nja nekropola u Vojvodini, u području Rasa, duž Đerdapa, u Beogradu itd. Ot­­krio je najstarije ostatke praistorijskog čovjeka na teritoriji neka­da­šnje Ju­goslavije u Žitištu i Bačkom Petrovcu. Na području Đerdapa otkrio je os­tatke Kromanjonaca, utvrdio je autohtonost stanovništva Bal­kana i šire Pa­nonije. Postavio je novu metodiku utvrđivanja pola na ske­let­nim os­ta­ci­ma čovjeka, te našao niz novih elemenata u oblasti anatomije čovjeka, upo­red­ne anatomije, antropologije i paleopatologije. Ispitivao je i iden­ti­fikovao ostatke skeleta istorijskih ličnosti: cara Dušana, kra­lja Uroša I, kralja Vladislava, despota Stefana Lazarevića, mošti medan­skih mu­če­ni­ka i dr. Kao član ekipe sudskih antropologa bavio se isko­pa­vanjem masovne grob­nice u sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jev­reja i Roma u Jasenovcu i Donjoj Gradini.

Za inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske iza­bran je 23. maja 2013. godine.

Bio je osnivač Udruženja antropologa Jugoslavije i član velikog broja do­maćih i međunarodnih naučnih udruženja. Član je Međunarodne slovenske akademije, Kraljevskog društva me­di­ci­ne (Velika Britanija), Kraljevskog antro­pološkog instituta (Velika Britanija), Ud­ruženja anatoma i Udru­ženja kliničkih anatoma Velike Britanije, te Filozofskog društva Ru­ske aka­demije nauka.

Dobitnik je Povelje Antropološkog društva Jugoslavije za doprinos raz­voju antropološke nauke u Jugoslaviji (1977), Zahvalnice Društva le­ka­ra za razvoj medicine u Vojvodini, Povelje „Sardonije” u Nišu i niza dru­gih po­velja, zahvalnica i nagrada. Matica iseljenika Srbije dodijelila mu je, 2009. godine, za knjigu Jasenovac, Nagradu „Rastko Petrović” za naj­bo­lje autentično djelo od nacionalnog značaja.

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab