Комеморативни скуп поводом смрти академика Србољуба Живановића

16.01.2024.


Академија наука и умјетности Републике Српске и Удружење Јасеновац – Доња Градина у уторак, 16. јануара 2024. године у Великој сали АНУРС-а, са почетком у 12.00 часова ће одржати комеморативни скуп поводом смрти академика Србољуба Живановића, који је преминуо 1. јануара 2024. у Лондону.

Академик Србољуб Живановић ро­ђен је 21. децембра 1933. у Сарајеву. Живио је и радио у Лондону. Гимназију је за­вршио у Земуну (1952), Ме­дицински факултет у Београду (1959), а док­торску дисертацију одбранио је на Ме­ди­цин­ском фак­ултету у Новом Саду (1964). Ус­ав­р­ша­вао се у Бе­чу, Бриселу и Лондону (као сти­пен­дис­та Бри­­т­ан­ског савјета). Као ре­дов­ни професор, радио је на меди­цин­ским фак­ул­те­тима Универзитета Папуе Но­ве Гвинеје и Уни­вер­зи­те­та у Харареу (Зим­баб­ве). Објавио је преко 150 научних и стручних радова и 27 књига.

У оквиру вишедеценијског научног рада обављао је теренска ис­тра­жи­ва­ња некропола у Војводини, у подручју Раса, дуж Ђердапа, у Београду итд. От­­крио је најстарије остатке праисторијског човјека на територији нека­да­шње Ју­гославије у Житишту и Бачком Петровцу. На подручју Ђердапа открио је ос­татке Кромањонаца, утврдио је аутохтоност становништва Бал­кана и шире Па­ноније. Поставио је нову методику утврђивања пола на ске­лет­ним ос­та­ци­ма човјека, те нашао низ нових елемената у области анатомије човјека, упо­ред­не анатомије, антропологије и палеопатологије. Испитивао је и иден­ти­фиковао остатке скелета историјских личности: цара Душана, кра­ља Уроша I, краља Владислава, деспота Стефана Лазаревића, мошти медан­ских му­че­ни­ка и др. Као члан екипе судских антрополога бавио се иско­па­вањем масовне гроб­нице у систему хрватских логора за истребљење Срба, Јев­реја и Рома у Јасеновцу и Доњој Градини.

За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза­бран је 23. маја 2013. године.

Био је оснивач Удружења антрополога Југославије и члан великог броја до­маћих и међународних научних удружења. Члан је Међународне словенске академије, Краљевског друштва ме­ди­ци­не (Велика Британија), Краљевског антро­полошког института (Велика Британија), Уд­ружења анатома и Удру­жења клиничких анатома Велике Британије, те Филозофског друштва Ру­ске ака­демије наука.

Добитник је Повеље Антрополошког друштва Југославије за допринос раз­воју антрополошке науке у Југославији (1977), Захвалнице Друштва ле­ка­ра за развој медицине у Војводини, Повеље „Сардоније” у Нишу и низа дру­гих по­веља, захвалница и награда. Матица исељеника Србије додијелила му је, 2009. године, за књигу Јасеновац, Награду „Растко Петровић” за нај­бо­ље аутентично дјело од националног значаја.

 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб