Научни скупови


Академија наука и умјетности Републике Српске, од свог оснивања до данас, организовала је више од осамдесет научних скупова, округлих столова, симпозијума и конференција, домаћег и међународног карактера, у оквиру којих је изложено око 2.000 реферата из различитих научних области. Одржано је и неколико десетина појединачних предавања и приступних бесједа Академијиних чланова. Академија је увијек посебну пажњу посвећивала организацији скупова који су од посебног значаја за развој Републике Српске, за очување њеног културног идентитета и побољшање и унапређење квалитета живота. На овим скуповима реферате су излагали најугледнији научници из Републике Српске, земаља у окружењу, а често и научници и истраживачи из других дијелова свијета. Реферати са већине скупова објављени су у зборницима радова, чији издавач је Академија. 

Неки од тих скупова су:

 1. Научни скуп Српски духовни простор одржан је 29. и 30. октобра 1998. године у Бијељини. На скупу, на којем је учествовало око стотину научних радника из Републике Српске, Србије и Црне Горе, поднесено је 30 реферата. Расправљало се о актуелним питањима из области културе на свим просторима на којима српски народ живи и у којима је живио, како би се стекла што јаснија и општа слика времена у којем се тренутно развија наше друштво. Циљ овог скупа је био да се сагледа стање у свим областима наше духовне дјелатности, како би се увидјели проблеми и нашли начини за њихово рјешавање. 
 2. Научни скуп Подјела надлежности између институција Босне и Херцеговине и ентитета одржан је 26. новембра 1999. године. Након излагања 20 радова, закључено је да је у току претходне двије године дошло до нелегалне и нелегитимне ревизије уставâ Босне и Херцеговине и Републике Српске и преношења надлежности са ентитета на Босну и Херцеговину. Указано је на штетност тенденције умањења надлежности ентитетâ и упућен је захтјев да се обустави ерозија ентитетских надлежности и прихвати, без ревизије, дејтонски модел сложене Босне и Херцеговине са два државотворна ентитета – Републиком Српском и Федерацијом Босне и Херцеговине. 
 3. Научни скуп Душанов законик – 650 година од његовог доношења одржан је 22. и 23. децембра 1999. у Бањој Луци. На скупу је учествовало око 80 научних, стручних и јавних радника, а изложено је 27 реферата. Утврђена је историјска улога Душановог законика у успостављању начела правне државе. Наглашено је да интересовање научника и практичара ширег спектра (правника, историчара, лингвиста, палеографа, социолога...) за овај јединствени документ, који говори о правном животу средњовјековне српске државе, није престало ни након 650 година од његовог изласка у јавност.
 4. Међународни симпозијум Геологија и металогенија Динарида и Вардарске зоне организован је од 4. до 6. октобра 2000. године, у сарадњи са Српском ака-демијом наука и уметности. Циљ је био да се афирмише геолошка активност научника и стручњака Републике Српске. На једном мјесту изложени су резултати дотадашњих истраживања. Покушали су се разријешити неки од проблема геолошке еволуције Динарида и Вардарске зоне. Један од циљева овог симпозијума био је да се укаже на неке нове проблеме и недовољно раз-јашњење односа између појединих регионалних геолошких јединица, као и на збивања у тим јединицама.
 5. Сателитски симпозијум Епоха кванта – 100 година од открића кванта ор-ганизован је 4. маја 2001. године. Био је посвећен једном од највећих открића савремене физике – кванту енергије. На овом симпозијуму изложена су сазнања истраживача са Универзитета у Бањој Луци о овом квантномеханичком феномену и начини примјене у областима у којима раде. Предавања су одржали академици и професори из Србије и Републике Српске. 
 6. Научни скуп Земља Павловића – средњи вијек и период турске владавине организован је 27. и 28. јуна 2002. године у Рогатици, у сарадњи са Универзи-тетом у Српском (Источном) Сарајеву. На овом скупу учествовало је 70 научних радника са 36 реферата. Циљ скупа је било проучавање вишевјековне прошлости властеоске породице Павловић, њеног мјеста и улоге у државном животу средњовјековне Босне, као и оних дијелова Херцеговине који су једно вријеме били под њеном влашћу. 
 7. Научни скуп 150 година од рођења Михајла Пупина одржан је 21. и 22. маја 2004. године. Био је посвећен успомени на једног од најугледни-јих српских научника у свијету. На овом скупу учествовали су научни радници и истраживачи из Србије и Републике Српске, који су покушали да допринесу расвјетљавању богатог и разноврсног стваралаштва Михајла Идворског Пупи-на. 
 8. Научни скуп Српска револуција 1804–1815. и Босна и Херцеговина организован је 25. и 26. јуна 2004. у Вишеграду, у сарадњи са Српским просвјетним и културним друштвом „Просвјета”, поводом 200 година од почетка Првог српског устанка. На скупу је учествовало 85 научних и стручних радника, а изложено је 35 реферата. Наведена проблематика разматрана је интердисципли-нарно, па је било реферата историјског, књижевно-језичког, црквено-духовног и војностратегијског карактера. Циљ скупа није био само обиљежавање годиш-њице, већ и изношење нових историјских чињеница, сазнања и докумената о устанку.
 9. Научни скуп Теоријска и експериментална истраживања наноматеријала одржан је септембра 2004. у Херцег Новом. На њему су изложени радови о тео-ријским и експерименталним истраживањима наноматеријала, која су у посље-дње вријеме побудила значајну научну пажњу у свим дијеловима свијета. Скупу је присуствовало више од 30 научних радника са подручја бивше СФРЈ и из иностранства. 
 10. Научни скуп Република Српска – десет година Дејтонског мировног споразума одржан је 12. и 13. маја 2005. године. Скуп је био међународног карактера, а посвећен је сагледавању резултата десетогодишње примјене Дејтонског мировног споразума и перспективама даљег развоја Републике Српске, кон-ститутивног дијела Босне и Херцеговине. На скупу је учествовало 110 углед-них научних и стручних радника из земље и иностранства. Излагачи су били представници Србије и Црне Горе, Хрватске, Европске уније – Венецијанске комисије, ОЕБС-а, ОХР-а, Руске академије наука, Уједињених нација и др. Циљ је био да се покаже и докаже да је дејтонски модел државног уређења Босне и Херцеговине, са два ентитета и три равноправна народа, показао резул-тате који могу да буду гарант даљег напретка на овим просторима.
 11. Научностручни скуп Сто година теорије релативности одржан је 30. сеп-тембра 2005. године, у сарадњи са Друштвом физичара Републике Српске. С обзиром на то да је Генерална скупштина Уједињених нација 2005. годину прогласила међународном годином физике, скуп је организован с циљем да се доприносе популаризацији физике на нашим просторима.
 12. Научни скуп Нови погледи у превенцији и третману атеросклерозе одржан је 15. септембра 2006. године. Организован је у склопу обиљежавања Свјетског дана срца у Републици Српској и БиХ, а због пораста кардиоваскуларних обољења и смртности, како у свијету тако и код нас. Анализирани су сви аспекти настанка атеросклерозе, те могућности заустављања њене прогресије, али и регресије.
 13. Научни скуп Идеје Николе Тесле, организован поводом обиљежавања 150-годишњице рођења овог истакнутог научника, одржан је 22. и 23. септембра 2006. године. Циљ овог скупа био је да се из новог угла сагледа живот и рад Николе Тесле. На овом скупу учествовало је преко 120 истраживача, различитих профила, а саопштено је 30 реферата.
 14. Научни скуп Република Српска – 15 година постојања и развоја одржан је 26. и 27. јуна 2007. у Бањој Луци. Учествовало је око 120 угледних научника, професора, јавних и политичких радника из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Црне Горе и иностранства (Москва, Вашингтон, Стразбур), а поднесено је 75 реферата, који су обухватили државноправно (уставноправно), економско-социјално, научно-образовно и културно, демографско-статистичко и безбједносно подручје. Скуп је организован с циљем сагледавања и анализирања уставноправног статуса Републике Српске, њеног положаја у оквиру Босне и Херцеговине и успјешног петнаестогодишњег рада, те перспектива даљег развоја.
 15. Научни скуп Ресурси Републике Српске одржан је 17. и 18. октобра 2007. године, у оквиру низа манифестација организованих поводом обиљежавања петнаест година постојања Републике Српске. На скупу су поднесена 52 рефе-рата, који су тематски били повезани са пољопривредом, енергетским из-ворима, рудним богатством, саобраћајем и везама, туризмом, шумарством и другим областима људске дјелатности. Циљ је био да се на једном мјесту из-ложи којим материјалним, културним и људским ресурсима Република Српска располаже. 
 16. Научни скуп Петар Кочић данас организован је 10. и 11. новембра 2007, у сарадњи са Филозофским факултетом у Бањој Луци. Скуп је организован с циљем да се расвијетле и продубе Кочићева књижевна, језичка, културна и политичка мисао, да се ставе у научни и умјетнички оквир и да се, уз на-глашавање политичке и патриотске ноте његовог дјела, његово стваралаштво подигне на још виши ниво. На скупу је представљен приповједачки и драмски рад Петра Кочића, који је инспирацију налазио у формама народног стваралаштва, али и у читању тада модерне домаће и свјетске књижевности. Закључено је да су у Кочићевом дјелу садржане вриједности које су живе у свим временима, па и у нашем данашњем. По својим схватањима и дјелима, он је био у самој жижи књижевних и политичких стања и акција у своме времену, а актуелна политичка ситуација у БиХ указује на то да Кочића можемо препознати и у нечему што се поновило и обновило у нашем времену.
 17. Научни скуп Савремени материјали одржан је први пут 4. и 5. јула 2008. године, након чега се одржавао сваке године узастопно као међународни научни скуп. Путем пленарних предавања и постер презентација до сада је изложено преко 1100 радова у којима су обухваћена истраживања у свим областима савремених материјала, те њихова примјена у науци, технологији и индустрији. У раду скупова, поред домаћих истраживача и научника, активно су учествовали признати научници из Јапана, Кине, САД, Аустралије, Јужне Африке, Њемачке, Швајцарска, Италије, Словеније, Бугарске, Грчке, Холандије, Велике Британије, Шпаније, Португала, Канаде, Турске, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније и других земаља.  Скуп је прерастао у један од најпрепознатљивијих у региону, те је из њега произашао и научни часопис Contemporary Materials, који излази редовно два пута годишње.
 18. Научни скуп Анексија БиХ – поводом стогодишњице одржан је 16. и 17. ок-тобра 2008. Скупу су присуствовали научници из Републике Српске, Србије, Црне Горе, Хрватске, Русије, Велике Британије, Шведске, Чешке и Бугарске. Циљ овог скупа био је да се укаже на посљедице разарања међународног права и коришћење силе за рјешавање питања граница на Балкану. На скупу је закљу-чено да садашња дешавања у Босни и Херцеговини имају сличности са анекси-јом БиХ од прије стотину година, јер је БиХ данас само формално слободна и само формално има свој суверенитет, док стварни суверенитет у њој има међу-народна заједница оличена у институцији високог представника. 
 19. Други научни скуп Савремени материјали одржан је 3. и 4. јула 2009. године. На скупу су анализирани начини унапређивања, рационализације и коришћења постојећих материјала, а учествовали су научни радници из Републике Српске и Федерације БиХ, Србије, Словеније и Хрватске. Резултате својих истраживања презентовали су кроз 77 реферата. 
 20. Научни скуп Милутин Миланковић у свом и нашем времену организован је 8. октобра 2009. године. На скупу су, поред стручњака из Републике Српске, учествовали и научници из Републике Србије и Канаде. Циљ скупа је био да се још једном укаже на велика дјела овог научника, који је широко отворио и от-крио истине које су непорециве и на којима почива свијет око нас, а посебно у вријеме велике забринутости због пријетећих климатских промјена.
 21. Округли сто Пресуда Европског суда за људска права у предмету Сејдић–Финци одржан је 14. априла 2010. године. Скупу су, поред чланова Академије и правних експерата, присуствовали и представници извршне, судске и законодавне власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као и судија Европског суда за људска права доц. др Љиљана Мијовић. Учесници скупа су закључили да пресуду треба провести, да она не изискује знатније промјене Устава, него само два члана која се односе на Предсједништво и Вијеће народа. Наглашено је и да сам Европски суд за људска права у образложењу пресуде констатује да није потребно нарушити принцип конститутивности народа ради заштите права припадника осталих националних заједница.
 22. Трећи међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 2. и 3. јула 2010. године. Радило се у оквиру три тематске цјелине: наноматери-јали, материјали у технологији и индустрији, те биоматеријали. Презентовано је 115 радова, у којима су, поред резултата примјене нових материјала у ин-дустрији, медицини, грађевинарству и заштити животне средине, приказане предности и недостаци поступака спајања нових материјала. Учесници су били из САД, Аустралије, Шпаније, Холандије, Велике Британије, Словеније, Бугарске, Србије, Хрватске и Републике Српске. Радови су, поред зборника, об-јављени и у часопису Contemporary Materials. 
 23. Међународни научни скуп Вода, наноматеријали на бази водоничних веза и наномедицина одржан је 4. септембра 2010. године, као први из ове области у југоисточној Европи. На скупу су презентована 23 рада из области на-номатеријала и наномедицине, а учесници су били из САД, Русије, Канаде, Аустралије, Јапана, Шпаније, Велике Британије, Србије и Републике Српске.
 24. Научни скуп Репродуктивно здравље у Републици Српској одржан је 29. октобра 2010. године. Циљ овог скупа био је представљање резултата двого-дишњег пројекта Репродуктивно здравље у Републици Српској. На основу података добијених истраживањем требало би да се направи стратегија демографског развоја и програм планирања породице, који треба да узму у обзир број дјеце који је потребан за замјену генерација на простору Републике Српске. На скупу су учествовали љекари, психолози и педагози, који су у својим радовима указали да репродуктивно здравље има посебан значај за очување биолошког интегритета нације у условима ниског наталитета, фертилитета и природног прираштаја. 
 25. Међународни научни скуп Улога академске заједнице у друштву будућности организован је 15. маја 2011. године, у сарадњи са Краљевском академијом за економију и финансије Шпаније. Академик Рајко Кузмановић, предсједник АНУРС-а, и академик Хаим Хил Алуха, предсједник Краљевске академије, оцијенили су да је овај скуп почетак низа заједничких активности које ће двије академије имати у будућности.
 26. Четврти међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 1. и 2. јула 2011. Путем пленарних предавања и постер-презентација изложено је 105 радова. Учесници су били из САД, Велике Британије, Њемачке, Швајцарске, Шпаније, Бугарске, Мађарске, Грчке, Кине, Словеније, Хрватске, Србије, Републике Српске и Федерације БиХ. Радови су обухватили више научних области које се баве савременим материјалима, посебно истраживањима нових материјала, наноматеријала, материјала у превентивној медицини и стома-тологији, савремених технологија, производње еко-материјала. Представљени су и резултати истраживања у вези са батеријским електричним аутомобилима, материјалима који се односе на исхрану и чување намирница. Било је ријечи и о критеријумима стандардизације и категоризације материјала. Радови су, поред зборника, објављени и у часопису Contemporary Materials. 
 27. Међународни научни скуп Вода и наномедицина одржан је 30. августа 2011. године. Изложено је 15 пленарних предавања и 20 постер-презентација. Скуп је био посвећен широком међународном форуму о природи водоничне везе, науке и технологије материјала водоничних веза и уређаја. Пленарни предавачи су били из САД, Велике Британије, Јапана, Ирске, Швајцарске и Србије. У оквиру скупа (31. августа) одржана је Прва међународна љетна школа Вода и наномедицина. Школу је похађао 41 студент мастер и докторских студија. Током једнодневног рада школе презентовано је осам радова из области биологије, дерматологије, онкологије, фармације, хемије и биофизике. 
 28. Научни скуп Сто година од открића атомског језгра организован је 23. септембра 2011. године, у сарадњи са Природно-математичким факултетом Универзитета у Бањој Луци (студијски смјер за физику). Био је посвећен оби-љежавању стогодишњице Радерфордовог открића атомског језгра, једног од најзначајнијих открића у историји науке. На скупу су стручњаци из САД, Србије и Републике Српске представили дванаест научних радова. Предавања су обухватила околности открића атомског језгра и развој нуклеарне физике у разним областима науке и технике до данас, као и неке аспекте примјене нуклеарне физике у медицини. 
 29. Пета ректорска конференција о високом образовању Републике Српске, на тему Други и трећи циклус студија – искуства и могућности организовања, одржана је 23. и 24. септембра 2011. године, у сарадњи са Ректорском кон-ференцијом Републике Српске. Претходне четири организовало је Мини-старство просвјете и културе РС. 
 30. Међународни научни скуп Психосоцијални фактор и кардиоваскуларне бо-лести одржан је 30. септембра 2011. године. Скуп је организовао Одбор за кар-диоваскуларне болести АНУРС-а у сарадњи са Одбором за кардиоваскуларну патологију САНУ. Предавања на скупу одржало је 11 угледних научника из САД, Француске, Републике Србије и Републике Српске. Циљ скупа је био да се кроз саопштења и дискусију покуша више расвијетлити утицај психосоцијалног и социоекономског фактора на развој кардиоваскуларних болести, које представљају велики здравствени проблем, како у свијету тако и код нас, јер од њих болује и умире велики број људи.
 31. Округли сто Језик и писмо у Републици Српској одржан је 25. новембра 2011. На скупу је 19 стручњака из Републике Српске, Србије, Црне Горе, Аустрије и Њемачке разматрало језичку проблематику на простору Босне и Херцеговине у синхроном пресјеку и дијахроној перспективи. Дат је генерални преглед средњовјековног писаног насљеђа Босне и Хума, као и преглед прилика у вези са типом, статусом и судбином књижевног језика на наведеном простору од времена аустроугарске окупације 1878. до недавног распада српско-хрватске језичке и државне заједнице и данашње „тројезичности” у домену стандарднојезичке стварности, настале преименовањем језика који је ре-формисао Вук Караџић. Наглашено је да се реприза прилика из времена аус-троугарске окупације најотвореније очитава у настојању међународне зајед-нице да се из Устава Републике Српске уклони назив српски језик. Округли сто је завршен усвајањем закључака у којима је, између осталог, наглашено да је данас у Босни и Херцеговини српски језик у врло неповољном положају и због све израженијих настојања Бошњака да уведу „босански” као „земаљски језик”, те је указано на неопходност да се у службеној употреби у Републици Српској користи српски језик (ијекавског и екавског изговора) са ћирилицом као примарним писмом. 
 32. Научни скуп Андрић између Истока и Запада одржан је 8. и 9. децембра 2011. године. Скуп је организован поводом педесетогодишњице добијања Нобелове награде за књижевност, стогодишњице објављивања прве пјесме Иве Андрића у Босанској вили и 120-годишњице Андрићевог рођења, која пада у 2012. годину. На скупу је изложено 25 реферата. Учесници су били из Републике Српске, Србије, Црне Горе, Хрватске, Аустрије, Италије и Бјелорусије. На скупу је наглашено да Андрићево дјело не само да живи и траје, него има и све-временске вриједности, а назив научног скупа метафорично сугерише саму суштину његовог дјела. Истовремено, то је суштина Андрићевог казивања и промишљања о прошлости и садашњости овог дијела Европе, гдје су се вијековима сударали Исток и Запад, још увијек се сударају и, по свему судећи, то ће још дуго трајати.
 33. Округли сто Дејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске одржан је 23. марта 2012. године, а организовао га је Одбор за правне науке Академије наука и умјетности Републике Српске. Учествовали су истакнути домаћи стручњаци из области теорије и праксе права, као и представници јавних институција из Републике Српске. Укупно је изложено 18 реферата. Округли сто је одржан у оквиру истоименог пројекта, који обухвата критичку анализу правних принципа и вриједности који се односе на организацију и функционисање државне власти и укупног јавног сектора у Републици Српској и Босни и Херцеговини.
 34. Пети међународни научни скуп Савремени материјали одржан је од 5. до 7. јула 2012. године. На скупу је презентовано 119 радова путем пленарних предавања и постер-презентација, које су биле организоване у два симпозијума (Симпозијум А: Наука о материји, кондензоване материје и физика чврстог стања и Симпозијум Б и Ц: Биоматеријали, наномедицина и вода). На скупу су учествовали научници из САД, Велике Британије, Њемачке, Швајцарске, Јапана, Грчке, Чешке, Малезије, Словеније, Србије, Црне Горе и Хрватске, те Републике Српске и Федерације БиХ. Радови су, поред зборника, објављени и у часопису Contemporary Materials. 
 35. Међународни научни скуп Република Српска двадесет година развоја – дос-тигнућа, изазови и перспективе, у оквиру којег је било 65 пленарних преда-вања, одржан је 17. и 18. септембра 2012. Скупу су присуствовали предсједник и премијер Републике Српске, те амбасадори Србије, Руске Федерације, Црне Горе, Шпаније и Бугарске у БиХ. Циљ организовања овог скупа био је да се, у оквиру обиљежавања дводеценијског јубилеја, на научним основама сагледа цјелокупан развој Републике Српске, њен уставноправни и економско-социјални положај, али и да се назначе правци даљег развоја, и то све у оквиру домаћег и међународног права, односно на основама Дејтонског мировног споразума, посебно Анекса IV. На овом скупу објективно је приказана пози-ција Републике Српске, као и могући правци уставноправног, економско-прив-редног, образовног и општедруштвеног развоја, a закључено је да је Република Српска у двадесетогодишњем периоду остварила значајне резултате у свим об-ластима друштвеног живота, те да је, досљедно се придржавајући Дејтонског мировног споразума, била фактор стабилности у БиХ.
 36. Српска академија наука и уметности, Матица српска и Академија наука и умјетности Републике Српске организовале су међународни научни скуп Први балкански рат 1912/1913: историјски процеси и проблеми у светлости сто-годишњег искуства, који је одржан 18. и 19. октобра 2012. у просторијама Српске академије наука и уметности у Београду. На скупу су учествовали истакнути научници из земље и иностранства. Закључено је да велике силе и данас, као и прије једног вијека, имају утицај и тежњу да се промијене границе на Балкану. Први балкански рат био је израз ослободилачких тежњи српског и осталих балканских народа, а Други балкански рат, 1913. године, представљао је увод у Први свјетски рат.
 37. Симпозијум под називом Дијабетес и кардиоваскуларне болести, одржан је 22. марта 2013. године у оквиру Првог конгреса дијабетолога Републике Српске, са међународним учешћем. На овом симпозијуму, који су заједно организовали Одбор за кардиоваскуларну патологију Одјељења медицинских наука АНУРС-а, Удружење ендокринолога и дијабетолога Републике Српске и Удружење кардиолога Републике Српске, саопштено је шест предавања.
 38. Шести међународни научни скуп Савремени материјали одржан је од 4. до 6. јула 2013. године. На овом скупу учествовали су научни радници из Републике Српске и Федерације БиХ, Бугарске, Чешке, Словачке, Словеније, Србије, Црне Горе, Македоније, Хрватске, Француске, Италије, Јапана, Јужне Африке, Кине, Њемачке, САД, Швајцарске и Тајвана, који су изложили 149 радова путем пле-нарних предавања, усмених излагања и постер-презентација. Рад се одвијао у оквиру трију симпозијума (Симпозијум А: Наука о материји, кондензоване материје и физика чврстог стања; Симпозијум Б: Биоматеријали и наномедицина; Симпозијум Ц: Вода). Радови су поред зборника, објављени и у часопису Contemporary Materials. 
 39. Округли сто Репродуктивно здравље – услов опстанка одржан је 8. октобра 2013. године, у оквиру програма обиљежавања двадесете годишњице посто-јања Академије наука и умјетности Републике Српске, с циљем да се покушају наћи одговори да ли се довољно пажње посвећује адолесцентима. Организатор овог округлог стола био је Одбор за репродуктивно здравље Одјељења ме-дицинских наука АНУРС-а.
 40. Округли сто Претпоставке и могућности унапређења конкурентности привреде Републике Српске организовао је Одбор за економске науке Одјељења друштвених наука АНУРС-а, 11. новембра 2013. године. Тематске области о ко-јима се говорило су: конкурентност привреде, реиндустријализација, наука, иновације и образовање у функцији унапређења конкурентности, финансијски ефекти конкурентности. 
 41. Округли сто Двјеста година од Његошевог рођења организован је 6. децембра 2013. године, у амфитеатру Академије наука и умјетности Републике Српске, умјесто планираног тродневног међународног научног скупа Његош у свом и нашем времену, који је, у суорганизацији са Матицом српском и Српском академијом наука и уметности, требало да се одржи у Новом Саду, Београду и Бањој Луци.
 42. Округли сто Улога академија наука и умјетности у развоју друштва будућности одржан је 7. децембра 2013. године, поводом двадесете годишњице од утемељења Академије наука и умјетности Републике Српске. Излагачи су били чланови АНУРС-а из више европских земаља, а заједнички закључак је да, иако постоје различити модели академија у свијету, готово свака од њих има задатак да у времену брзог технолошког напретка буде носилац научног и умјетничког рада у својој земљи, да треба активно да учествује у креирању политика у овим областима, те да чува и његује културу и традицију свога народа.
 43. Интернационални симпозијум из ехокардиографије одржан је 14−16. марта 2014. на Јахорини. Симпозијум је организован у сарадњи са Удружењем кардиолога Републике Српске – Радна група за ехокардиографију.
 44. Међународни научни скуп Први свјетски рат – узроци и посљедице одржан је 30. и 31. маја 2014. године. На скупу су, поред чланова Академије наука и умјетности Републике Српске, активно учешће узели и представници других академија наука и умјетности, те познати научници из Републике Српске, Босне и Херцеговине и других земаља. У току дводневног рада изложено је преко 40 реферата.
 45. Међународни научни скуп Срби и Први светски рат 1914–1918. одржан је у Београду, 14. јуна 2014. године. Скуп су организовали Српска академија наука и уметности, Академија наука и умјетности Републике Српске и Матица српска. На скупу је учествовало око 60 еминентних историчара и других стручњака, међу којима је 18 из иностранства – Бугарска, Грчка, Француска, Аустрија, Велика Британија, Русија, Мађарска, Пољска, Италија, Црна Гора, Чешка.
 46. Научни симпозијум Културно-историјски комплекс Доњи Детлак одржан је 12. и 13. септембра 2014. у Бањој Луци и Дервенти. Симпозијум су организовали Академија наука и умјетности Републике Српске, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске и Општина Дервента. Првог дана симпозијума реферате је изложило 12 предавача, а други дио симпозијума (осам реферата) одржан је у Дервенти. 
 47. Округли сто Улога науке и академија у развоју друштва одржан је 19. септембра 2014. године, у организацији Академије наука и умјетности Репу-блике Српске и Свјетске академије умјетности и наука – Одјељења за југо-источну Европу.
 48. Округли сто Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста одржан је 30. септембра 2014. године, у организацији Одбора за животну средину, просторно планирање и одрживи развој Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а. Изложено је девет реферата, а предавачи су током излагања говорили о поријеклу и распрострањености амброзије у свијету, и на подручју Републике Србије и Републике Српске, о њеној биологији, продук-цији сјемена и полена, као и о основним карактеристикама алергена полена амброзије, штетности амброзије, могућностима њеног сузбијања и др. 
 49. Симпозијум Просторно планирање и животна средина Републике Српске одржан је 3. октобра 2014. године, у организацији Одбора за животну средину, просторно планирање и одрживи развој Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а. Реферате о статусу и стању просторног планирања у Републици Српској, те савременим тенденцијама у теорији и пракси просторног планирања у контексту вредновања и очувања животне средине изложило је 12 предавача. 
 50. Симпозијум Функционална анатомија, патологија, дијагностика и терапија крвних судова главе и врата одржан је 28. новембра 2014. године. На овом симпозијуму, који је организовао Одбор за хроничне незаразне болести Одјељења медицинских наука АНУРС-а, изложено је 12 реферата, а излагачи су били из Србије, Словеније, Хрватске, Федерације БиХ и Републике Српске. Учесници и посјетиоци информисани су о најновијим достигнућима у областима анатомије, патологије, дијагностике и терапије крвних судова врата и главе, у циљу спречавања настанка можданог удара.
 51. Симпозијум Демографска политика у Републици Српској – стварност и потребе одржан је 4. децембра 2014. године. Организовали су га Одјељење природно-математичких и техничких наука и Одјељење медицинских наука АНУРС-а, у сарадњи са универзитетима у Бањој Луци и Источном Сарајеву. Изложено је осам реферата. Циљ овог симпозијума био је да се подстакну научни радници да дају свој допринос у сагледавању потреба за адекватнијим мјерама популационе политике, а ради заустављања негативних демографских тенденција на простору Републике Српске.
 52. Округли сто Генетички модификовани организми – научни и етички аспекти, производња и коришћење одржан је 16. децембра 2014, у организацији Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а (Одбор за биотехничке науке и Одбор за животну средину, просторно планирање и одрживи развој). Скуп је организован са намјером да се, кроз излагања компе-тентних истраживача (девет реферата), дискусију и закључке, допринесе идентификацији и сагледавању проблема, појава, етичких изазова и ризика ко-ји у овој области постоје.
 53. Међународна научна и техничка конференција Енергетска ефикасност одржана је 18−19. децембра 2014. године у Кракову, у сарадњи Украјинске академије наука и Академије наука и умјетности Републике Српске. Чланови Одјељења природно-математичких и техничких наука радовима су учествовали у раду конференције.
 54. Седми међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 21–22. децембра 2014. године. На скупу су, путем пленарних предавања и постер-презентација, изложена 83 рада из свих области савремених материјала. Учесници су били из САД, Турске, Кине, Словеније, Јапана, Холандије, Ита-лије, Грчке, Србије, Велике Британије, Македоније и других земаља. 
 55. Симпозијум Нови погледи у превенцији, дијагностици и третману атеросклерозе одржан је 3−5. априла 2015. године на Јахорини. Симпозијум је организован у сарадњи са Удружењем кардиолога Републике Српске, одборима за кардиоваскуларну патологију АНУРС-а и САНУ и Удружењем за атероскле-розу Србије. 
 56. Трећа међународна конференција New Functional Materials and High Technology – NFMaHT одржана је 29–30. јуна 2015. године у Тивту. Конференција је одржана у сарадњи са Руском академијом наука, Академијом наука и умјет-ности Републике Српске и Универзитетом „Унион – Никола Тесла” из Бео-града. На конференцији су радовима учествовали чланови Одјељења природно-математичких и техничких наука.
 57. Осми међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 6. и 7. септембра 2015. године. Учествовали су научници из 16 земаља, а презен-товано је 105 радова из различитих области савремених материјала. Покро-витељ овог скупа био је Унеско, а Академија наука и умјетности Републике Српске на овај начин је учествовала у обиљежавању 70-годишњице постојања ове организације.
 58. Округли сто Материјали за обновљиве изворе енергије и заштиту животне средине одржан је 7. септембра 2015, у оквиру реализације пројектних активности из Унеско партиципацијског програма 2014–2015. година. На овом округлом столу научници из Грчке, Словеније, Бугарске, Србије и БиХ расправљали су о употреби обновљивих извора енергије, а покренуто је и питање систематизовања података који се односе на утврђивање реалних капацитета појединих обновљивих извора у државама западног Балкана.
 59. Научни скуп Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних поплава у мају 2014. године одржан је 16. октобра 2015, у организацији Одбора за геонауке Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а. На скупу је изложено 13 реферата (предавачи су били из Србије, Црне Горе, Федерације БиХ, Републике Српске). Током дискусије расправљало се о томе да ли су клизишта настала као посљедица прекомјерних падавина у поменутом периоду или су резултат неквалитетних инжењерских захвата током изградње објеката, али нису занемарена ни друга важна питања.
 60. Научни скуп Дејтонски мировни споразум – двадесет година послије одржан је 6. новембра 2015. године, поводом двадесетогодишњице потписивања овог споразума. На скупу je изложено преко 30 реферата, а учесници су били из Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Русије, Италије, Србије, Црне Горе и Хрватске. 
 61. Симпозијум Нови трендови у дијагностици и третману акутног коронарног синдрома одржан је 14. маја 2016. у Теслићу, у оквиру Конгреса кардиолога Републике Српске. Симпозијум су организовали одбори за кардиоваскуларну патологију АНУРС-а и САНУ.
 62. Четврта међународна конференција New Functional Materials and High Technology – NFMaHT одржана је 4–6. јула 2016. године у Тивту. Конференција је одржана у сарадњи са Руском академијом наука, Академијом наука и умјет-ности Републике Српске и Универзитетом „Унион – Никола Тесла” из Бео-града. На овој конференцији радове су излагали чланови Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а.
 63. Девети међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 4–5. септембра 2016. године. На скупу је представљено осам пленарних предавања и 108 радовa који су презентовани у оквиру постер-презентација, из свих области савремених материјала.
 64. Симпозијум Diabetes Mellitus: савремена достигнућа и изазови одржан је 17. новембра 2016. године. Одбор за хроничне незаразне болести Одјељења меди-цинских наука АНУРС-а, у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске (пројекат Diabetes Mellitus 2016), организовао је овај симпозијум на којем су еминентни стручњаци из Републике Српске и Србије презентовали узроке настанка, лијечења и превенције настанка шећерне болести.
 65. Научностручни скуп Двадесет пет година Народне скупштине Републике Српске одржан је 9. децембра 2016. године. У раду скупа учествовали су бројни академици, универзитетски професори, истакнути научни, стручни и јавни радници, те носиоци највиших функција у органима и институцијама Републике Српске. Скуп је одржан под покровитељством Народне скупштине, а организатори су били Академија наука и умјетности Републике Српске, Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву. 
 66. Научно-политички скуп Говори српски – пиши ћирилицом одржан је у Требињу 4. мaрта 2017, у организацији Асоцијације „Ствараоци Републике Српске”, Академије наука и умјетности Републике Српске, Српског националног савјета Црне Горе, СПКД „Просвјета” и Српског удружења „Ћирилица” из Требиња. Расправа и дискусија на овом скупу резултирале су усвајањем Требињске декларације о заштити ћирилице.
 67. Симпозијум Кардиоваскуларне болести и дијабетес у фокусу одржан је 11. марта 2017. Заједнички су га организовали одјељењâ медицинских наука САНУ и АНУРС-а, а одржан је у оквиру Другог конгреса ендокринолога и дијабетолога Републике Српске, са међународним учешћем, који је одржан у Бањој Луци од 9. до 12. марта 2017. године, на којем је изложено пет реферата.
 68. Симпозијум Превенција и третман можданог удара, у организацији Одбора за хроничне незаразне болести АНУРС-а, одржан је 27. октобра 2017. у сарадњи са Друштвом доктора медицине Републике Српске, Удружењем неуролога Републике Српске и Центром за превенцију можданог удара. На симпозијуму је саопштено пет реферата. 
 69. Округли сто Српски језик и српско писмо данас одржан је 3. новембра 2017. године у Бањој Луци, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске, Српске академије наука и уметности и Одбора за стандардизацију српског језика. На скупу се расправљало о српском стандардном језику у контексту језичког законодавства, службеној и јавној употреби језика и писама на српском језичком простору, изради инструмената српског стандардног језика у контексту остваривања политике јединственог српског културног простора и другим темама.
 70. Десети међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 9–10. новембра 2017. године. На скупу је саопштено осам пленарних предавања и изложено 87 радова у оквиру постер-сесије. Своја сазнања и искуства из области савремених материјала пренијели су научници из Србије, Бугарске, Црне Горе, Хонг Конга, Хрватске, Индије, Јужне Африке, Катара, Македоније, Њемачке, Словеније и САД.
 71. Научни скуп Стратегије развоја и економске сарадње малих земаља у условима глобализације и регионалних интеграција одржан је 16. и 17. новембра 2017. године, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске и Српске академија наука и уметности. Бројна питања из ове области заокупила су пажњу преко 40 учесника скупа, углавном из региона. 
 72. Четврти конгрес психијатара Босне и Херцеговине, са међународним учешћем, одржан је од 16. до 19. новембра 2017. године. Конгрес је организовало Удружење психијатара Босне и Херцеговине, а Одјељење медицинских наука, тј. Академија наука и умјетности Републике Српске подржала је његову организацију.
 73. Научни скуп Високо образовање – путеви и странпутице одржан је 23. и 24. новембра 2017. године. Организовали су га Академија наука и умјетности Републике Српске и Српска академија наука и уметности. Теме о којима се на овом скупу расправљало углавном су се односиле на реформе високог образовања које се спроводе у Републици Србији и Републици Српској. 
 74. Научни скуп Двадесет пет година Републике Српске – специјалне паралелне везе одржан је 21. децембра 2017. године, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске и Српске академија наука и уметности. Циљ скупа је био да се, са научног становишта, сагледају важни аспекти двадестпетогодишњег постојања Републике Српске, с посебним освртом на специјалне паралелне везе Републике Српске и Републике Србије, нарочито у областима културе, образовања, науке, технологије, информисања, спорта, привредног развоја, енергетике, инфраструктуре и др.
 75. Округли сто Свјетски дан шума одржан је 21. марта 2018. године, у ор-ганизацији Одбора за биотехничке науке Одјељења природно-математичких и техничких наука АНУРС-а. Суорганизатори округлог стола били су ЈП „Шуме Републике Српске”, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Министарство науке и технологије Републике Српске и Шумарски факултет у Бањој Луци.
 76. Округли сто Српска филозофија и/или филозофија код Срба одржан је 29. марта 2018. године. Основна тема скупа била је усмјерена на суштину српске филозофије, односно питање националне филозофије и у ком смислу се може говорити о националној филозофији једног невеликог народа као што су Срби.
 77. Међународни симпозијум Утицај радона и торона на здравље становништва одржан је 13. априла 2018. године у Теслићу, у организацији Академије наука и умјетности Републике Српске, а под покровитељством Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске. На симпозијуму су била 93 учесника, а пленарна предавања одржали су научници из Италије, Србије, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Републике Српске и Федерације БиХ. 
 78. Округли сто Стање и перспективе развоја села у Републици Српској одржан је 26. априла 2018, у организацији Одбора за село АНУРС-а и Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске. Реферате је изложило 13 научних радника из Српске и Србије.
 79. Други међународни симпозијум из ехокардиографије одржан је 29–30. јуна 2018. године, у организацији Удружења кардиолога Републике Српске Академије наука и умјетности Републике Српске и Универзитета у Бањој Луци. Своја сазнања из области ехокардиографије пренијели су научници из Јапана, Велике Британије, Израела, Италије, Грчке, Србије, Аустрије, Македоније, Републике Српске и Фeдерације БиХ.
 80. Међународна конференција Ecology, Economy, Law, Information tehnology and the State Administration – ELaSA одржана је 2–4. јула 2018. године у Тивту. Конференција је одржана у сарадњи са Руском академијом наука, Академијом наука и умјетности Републике Српске и Универзитетом „Унион – Никола Тесла” из Београда.
 81. Једанаести међународни научни скуп Савремени материјали одржан је 2–3. септембра 2018. године. Презентовано је 95 радова, а од тога 12 пленарних предавања. Укупан број аутора свих радова је 272, што је основни показатељ да је велики број истраживача заједнички учествовао у истраживању савремених материјала у свим областима – од технике до биомедицине. На скупу су своја сазнања и искуства, поред домаћих, изнијели и еминентни научници из Србије, Италије, Француске, Холандије, Словеније, Словачке, Мађарске, Хрватске, Македоније, Кине, Јужне Африке и других земаља.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб