Организациона структура академије


Скупштина Академије

Скупштина Академије је орган управљања Академије. Скупштину сачињавају сви редовни и дописни чланови Академије. Скупштина се сазива најмање једанпут годишње. Скупштину сазива Предсједништво по својој иницијативи, на приједлог двају одјељења или на приједлог најмање пет редовних и дописних чланова.  Редовну годишњу Скупштину отвара предсједник Академије пригодном бесједом.

 • доноси статут Академије,
 • доноси одлуку о формирању нових одјељења,
 • утврђује програме рада Академије,
 • разматра основна питања из области рада Академије и одлучује о њима,
 • бира чланове Академије,
 • бира и разрјешава предсједника, потпредсједнике, генералног секретара и чланове Предсједништва Академије,
 • потврђује избор секретара одјељења и њихових замјеника,
 • доноси финансијски план и усваја завршни рачун Академије,
 • даје сагласност на одређене акте које доноси Предсједништво,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Надлежности Скупштине Академије су:

 • доноси статут Академије,
 • доноси одлуку о формирању нових одјељења,
 • утврђује програме рада Академије,
 • разматра основна питања из области рада Академије и одлучује о њима,
 • бира чланове Академије,
 • бира и разрјешава предсједника, потпредсједнике, генералног секретара и чланове Предсједништва Академије,
 • потврђује избор секретара одјељења и њихових замјеника,
 • доноси финансијски план и усваја завршни рачун Академије,
 • даје сагласност на одређене акте које доноси Предсједништво,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Предсједништво Академије

Предсједништво Академије је извршни орган Скупштине Академије. 
Предсједништво Академије сачињавају:

 • предсједник,
 • два потпредсједника,
 • генерални секретар,
 • један члан Предсједништва и
 • секретари одјељења.

Предсједник, потпредсједници, генерални секретар као и секретари одјељења по положају су чланови Предсједништва. 

У оквиру својих надлежности Предсједништво:

 • управља цјелокупним радом Академије између засједања Скупштине,
 • утврђује приједлоге програма рада Академије и доставља их Скупштини,
 • доноси годишњи план за одржавање научних скупова и одобрава програме тих скупова,
 • усклађује програме рада одјељења и других тијела Академије и стара се о извршењу програма рада Академије,
 • учествује у усаглашавању програма рада Академије са програмима установа и организација из области науке и културе са којима Академија сарађује,
 • на приједлог Одбора за издавачку дјелатност утврђује издавачки план Академије и прописује услове издавања и ауторске хонораре за издања Академије,
 • сазива Скупштину Академије и подноси јој извјештаје и приједлоге о раду Академије,
 • предлаже избор иностраних чланова Академије,
 • образује и укида одборе, комисије и друга тијела.
 • Ако се ова тијела образују за обављање научног рада или умјетничке дјелатности из надлежности више одјељења, разматра и усваја њихове програме и извјештаје о раду на приједлог матичног одјељења,
 • образује радна тијела Предсједништва за обављање одређених задатака или послова,
 • одлучује о закључивању уговора са институтима којима се уређују односи између Академије и института и начин учешћа Академије у управљању институтом,као и обављање надзора над његовим радом,
 • именује и делегира представнике Академије у органе управљања научних, умјетничких и других организација и у друге органе и тијела,
 • одржава везе са академијама наука, научним и умјетничким установама и организацијама у земљи и иностранству,
 • уређује коришћење архивске грађе у Академији,
 • предлаже Скупштини годишњи финансијски план и завршни рачун,
 • организује међуакадемијску сарадњу,
 • расправља о иницијативама одјељења или група ч ланова Академије,
 • предлаже оснивање научних центара или института,
 • доноси планове међународне и међуакадемијске сарадње,
 • доноси привремени финансијски план и привремени завршни рачун,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата Академије,
 • одлучује, на приједлог одјељења, о путовањима у земљи и иностранству,
 • у складу са законом доноси опште акте из надлежности Академије и подноси одређене опште акте на сагласност Скупштини Академије,
 • именује секретара Академије.

Предсједник Академије

 • Предсједник Академије представља и заступа Академију,
 • сазива сједнице Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора и предсједава им.
 • Стара се о извршењу њихових закључака и у сарадњи са генералним секретаром Академије и секретаром Академије обезбјеђује законитост и правилност пословања Академије.

Предсједник Академије доноси рјешења која се односе на рад и пословање Академије. Предсједник је наредбодавац за извршење финансијског плана Академије. 

Извршни одбор Предсједништва Академије

Извршни одбор Предсједништва Академије је извршни орган Предсједништва. 

Извршни одбор Предсједништва сачињавају:

 • предсједник Академије,
 • потпредсједници и
 • генерални секретар Академије.

Потпредсједници Академије 
Академија има два потпредсједника. Потпредсједници Академије помажу предсједнику Академије у обављању послова из његове надлежности. 

Генерални секретар Академије

У оквиру својих надлежности генерални секретар Академије:

 • организује и усклађује извршавање одлука и закључака Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора,
 • организује припремање материјала за сједнице Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора,
 • усклађује рад секретара одјељења и предсједника одбора, комисија и других тијела Академије,
 • стара се о академијиним изда њима и одговорни је уредник издања Академије,
 • помоћни је наредбодавац за извршење финансијског плана Академије и њених фондова,
 • има и друга права и обавезе у складу са Статутом и одлукама Извршног одбора и Предсједништва Академије.

Извршни одбор Предсједништва:

 • извршава одлуке и закључке Предсједништва и одлуке Скупштине које му повјери Предсједништво,
 • обавља све текуће послове и послове за које га Предсједништво овласти,
 • стара се о правилном утрошку финансијских средстава и о коришћењу имовине Академије,
 • подноси приједлоге одлука и закључака Предсједништву и Скупштини,
 • прати рад одбора, комисија и других научних јединица и служби Академије,
 • рјешава питања која су му дата у надлежност овим Статутом и општим актима Академије или одлукама Скупжтине и Предсједништва. 

Секретаријат Академије

Секретаријат Академије обавља стручне, правне, финансијске, управне, административне и остале послове за потребе Академије. 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста утврђен је број радних мјеста, стручна спрема и дјелокруг рада. 

Секретаријатом руководи секретар Академије. Он је одговоран за законито, правилно и благовремено организовање и обављање послова Секретаријата. 

Запослени у Секретаријату Академије остварују своја права и обавезе у складу са законом, другим прописима и Статутом. 
Радници Секретаријата одговорни су за свој рад секретару Академије и дужни су да обезбиједе законито, правилно и благовремено обављање послова у оквиру правилника о систематизацији радних мјеста. Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб