Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Naučnoistraživački projekti odjeljenja društvenih nauka


  • Građa o prošlosti Bosne. Cilj ovog višegodišnjeg projekta kojeg finansira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske je kontinuirano prikupljanje, obrada, istraživanje i kritičko izdavanje izvora za srednjovjekovnu prošlost Bosne. Sadašnjem trenutku potrebna je istina ukupne izvorne građe, a ne svojevoljna interpretacija jednostrano odabranih podataka. Kritički objavljenim izvorima, pored istoričara, koriste se istoričari umjetnosti, arheolozi, etnolozi, pravnici, filolozi, kao i istraživači drugih srodnih naučnih disciplina. Rezultati ovih istraživanja objavljuju se u časopisu Građa o prošlosti Bosne.
  • Harmonizacija prava privrednih društava BiH sa pravom Evropske unije. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2006–2007). Projektom je ustanovljena usklađenost propisa koji se tiču privrednih društava sa pravom Evropske unije. Privredna društva su osnovni privredni subjekti i nosioci privrednih aktivnosti. Zbog toga je za proces evrointegracija neophodno usklađivanje njihovog pravnog statusa sa direktivama Evropske unije, jer je to pretpostavka nesmetane poslovne saradnje domaćih i inostranih poslovnih subjekata. Projektom je ukazano na postojeće razlike, a zatim su predložena rješenja za budući proces harmonizacije kompanijskog prava.
  • Jačanje međunarodne saradnje Akademije nauka i umjetnosti Repu-blike Srpske, univerziteta i naučnoistraživačkih instituta Republike Srpske sa akademijama nauka i umjetnosti i naučnoistraživačkim institucijama u inostranstvu. Projekat je finansiralo Minis-tarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2008). U okviru ovog projekta izvršen je uvid u sve vidove saradnje koje imaju ANURS, univerziteti i naučnoistraživački instituti Republike Srpske sa akademijama nauka i umjetnosti i naučnoistraživačkim institucijama u inostranstvu. Nauka, istraživanje i umjetnost su univerzalne ljudske vrijednosti i ne poznaju granice. Sve što je vrijedno može i mora preći granice jedne sredine, čime nauka kao takva doživljava svoju punu afirmaciju i smisao. Međutim, uslov za izlazak iz granica jedne sredine nije samo volja i želja za saradnjom, nego i obezbjeđenje određenih uslova, prvenstveno organizovanje i koordinacija aktivnosti u ovim oblastima, briga za naučni podmladak, razvoj naučnoistraživačkih institucija, podsticanje vrednovanja rada i briga o skladnom razvoju fundamentalnih i primijenjenih istraživanja. Naučna baza i potencijal Republike Srpske su u obrazovnom sistemu, institutima i institucijama. Otuda potreba za teoretski i naučno zasnovanom strategijom razvoja odnosa između ove naučne baze i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Specifični ciljevi projekta bili su: 1. Podsticanje evropske konkurentnosti razvojem strateških partnerstava sa drugim zemljama putem angažovanja domaćih naučnois-traživačkih institucija u odabranim oblastima nauke i umjetnosti, 2. Olakšanje pristupa domaćih institucija naučnim i istraživačkim sredinama u inostranstvu, 3. Promovisanje sinergije na globalnom, a ne partikularnom nivou, 4. Pokretanje aktivnosti na zajedničkim projektima, koji su visokog prioriteta i važnosti za obje strane (pojam „zajedničkog” se u ovom slučaju odnosi kako na domaće i inostrane institucije s jedne strane, tako i na javne i privatne naučnoistraživačke organizacije s druge strane), 5. Uključivanje naučnih institucija izvan sastava Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u projekte u okviru bilateralnih sporazuma Akademije, putem kojih se odvija razmjena naučnika, učešće na međunarodnim konferencijama, projektima i sl.
  • Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda – normativno i stvarno. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2008). U okviru projekta analiziran je normativni okvir za zaštitu i ostvarenje ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini, kao i kritička analiza i utvrđivanje mjera i mehanizama za njihovo poboljšanje. Ostvarenje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda predstavljaju pretpostavku za realizaciju demokratije kao vrhovnog principa pravne države. U tom smislu, ove dvije pravne kategorije, ali i dva principa, nerazdvojni su.
  • Pravni aspekti statusnog organizovanja javnih službi u Republici Srpskoj. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2008). U okviru ovog projekta analizirano je postojeće stanje statusne pozicije tzv. javnih službi u Republici Srpskoj sa aspekta pozitivnopravnih propisa. Javne službe su djelatnosti koje su nužne za funkcionisanje i razvoj društvene zajednice, pa zato za njih važi poseban pravni režim. U Republici Srpskoj javne službe mogu biti organizovane na republičkom i nivou lokalne zajednice, a mogu biti u statusnom obliku javnih preduzeća i ustanova, u zavisnosti od toga da li su u pitanju tzv. privredne ili neprivredne javne službe. Ovi organizacioni oblici razlikuju se međusobno i oko pitanja upravljanja, kao i načina finansiranja.
  • Pravni aspekti elektronskog poslovanja u Republici Srpskoj i usklađenost sa zakonodavstvom Evropske unije. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010). Projektom je ustanovljena usklađenost propisa o elektronskom poslovanju Republike Srpske sa propisima Evropske unije. Republika Srpska je u oblasti elektronskog poslovanja donijela vrlo važne propise koji su u velikoj mjeri kompatibilni sa odgovarajućim direktivama Evropske unije. Projektom je analiziran stepen postojeće usklađenosti i ukazano na pravce daljih zakonodavnih aktivnosti, kako bi Republika Srpska slijedila opšti trend savremenog elektronskog poslovanja. Izrađena analiza služiće kao preporuka za dalji razvoj legislative iz oblasti elektronskog poslovanja, i to u skladu sa pravom i direktivama Evropske unije.
  • Dejtonski mirovni sporazum kao pravni i politički osnov razvoja Republike Srpske. Projekat je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (2010–2012). Projekat je pokrenut sa ciljem da se kritički analiziraju i obrade osnovni pravni principi i vrijednosti (sloboda, jednakost, pravda, pravičnost, mir, tolerancija, solidarnost, sigurnost, pravna izvjesnost i ljudsko dostojanstvo) i njihova primjena u pravnom, političkom, ekonomskom, kulturnom i sveukupnom društvenom sistemu Republike Srpske na osnovama predviđenim Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine. Dobijeni rezultati iskoristivi su za dalju implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma, eventualne ustavne reforme, strukturalni dijalog u pravosuđu i ispunjavanju uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. U okviru završne faze projekta održan je i okrugli sto, na kojem je učestvovalo oko 50 naučnih i stručnih radnika, koji su putem saopštenja svojih referata i javne diskusije predstavili pravni osnov Dejtonskog mi-rovnog sporazuma i njegovu praktičnu primjenu u okviru zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Uprkos mnogobrojnim problemima koji su se javljali i koji se još uvijek javljaju u njegovom tumačenju i primjeni, može se reći da je Dejtonski mirovni sporazum, kao okvir za neka buduća življenja na prostorima BiH, tj. entiteta u njoj, predstavljao i predstavlja, uz sve nedostatke, dobar pravni i politički osnov.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab