Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Gordana Stevanović


Gordana Stevanović

Prof. dr GORDANA STEVANOVIĆ, (rođena 16. septembra 1947. u Banjoj Luci), živi i radi u Pasadena, California, USA. (uža naučna oblast patologija)

Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja patologa, Inter­na­cio­nalne, Am­e­r­ič­ke i Kanadske akademije pato­lo­ga, Koledža ame­rič­kih pa­­tologa, Am­er­ič­kog udru­ženja kliničkih patologa, Kalifor­nijskog udru­že­nja patologa i Udruženja patologa Los Anđelesa.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, izvan radnog sastava, izabrana je 5. sep­tem­bra 2008. godine.

 

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab